Styret


Leder: Viggo Halvdan Nordgård-Kristensen

Nestleder: Kjell Birger Hansen

Sekretær: Sissel Irene Eriksson

Styremedlem: Lars Johansen

Styremedlem: Trond Blomlie

Kasserer: Frode Strøm

Varamedlem: Bjørn Winther

Varamedlem: Karl Einar Hansen

Revisor: Eliot HansenVedtekter for foreningen Skogøys venner.

Oppdatert 14.03.20 i henhold til årsmøtevedtak vedtatt på årsmøte i mars 2012.

§1. Navn, sete og stiftelsesdato.

Foreningen har navnet Skogøys venner og har sete i Narvik. Foreningen ble stiftet 1. mars 2011.

§2. Formål.

Foreningen skal arbeide for å bevare MS Skogøy etter antikvariske prinsipper. Målet er at Skogøy skal bli et seilende kulturminne. Foreningen skal være en aktiv aktør i Hålogalandsregionen og arbeide for kystkultur og maritim historie i regionen.

§3. Medlemskap.

Alle som ønsker å bidra positivt til at foreningen oppnår formålet beskrevet i §2 kan bli medlem.

§4. Årsmøte. Foreningens høyeste myndighet.

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte bør avholdes innen 31. mars hvert år. Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst to av styrets medlemmer eller minst 10 av foreningens medlemmer fremsetter krav om ekstraordinært årsmøte. Innkalling til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte skal bekjentgjøres minst 14 dager i før fastsatt årsmøtedato. Innkallingen til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte skal skje via e – post eller kunngjøring i avis. Innkallingen skal inneholde saksliste for årsmøtet.

§5. Stemmerett.

Stemmerett på årsmøtet har ethvert medlem som har betalt kontingent. Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall blant de fremmøtte årsmøtedeltakere. Vedtektsendringer og oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall.

§6. Oppløsning.

Beslutning om foreningens oppløsning kan kun fattes på et lovlig innkalt årsmøte og/eller ekstraordinært årsmøte hvor minst halvparten av medlemmene er tilstede. Oppløsningsforslaget må oppnå 2/3 flertall blant de fremmøtte årsmøtedeltakere. Er det ikke tilstrekkelig antall fremmøtte skal nytt årsmøte/ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Dette andre årsmøtet/ekstraordinære årsmøte er beslutningsdyktig selv om ikke halvparten av medlemmene er til stede ved avstemmingen. Dog skal kravet om 2/3 flertall fremdeles ha gyldighet. Dersom det blir besluttet å oppløse foreningen Skogøys venner skal aktiva tilfalle et veldedig formål knyttet til kystkultur i Hålogalandsregionen.

§7. Vedtektsendinger.

Vedtekstendringer skal fattes på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende minst en måned før årsmøtet.

§8. Styret.

Styret velges på årsmøtet. Styret består av seks (6) medlemmer. Styrets medlemmer består av styreleder, nestleder, sekretær, kasserer samt to styremedlemmer. Styremedlemmene har en funksjonstid på to (2) år. For å ivareta kontinuitet velges styreleder, sekretær og et styremedlem det ene året. Neste år velges nestleder, kasserer, og et styremedlem.

Årsmøtet skal også velge en revisor som har en funksjonstid på et år. I tillegg skal årsmøte velge en valgkomite som består av tre medlemmer. For å ivareta kontinuitet i valgkomiteen velges et medlem det ene året og to medlemmer det andre året. Valgkomiteen konstituerer seg selv og medlemmene har to års funksjonstid.

§9. Styrets leder.

Styreleder er ansvarlig for foreningens drift. Styreleder er ansvarlig for at det legges frem årsberetning og revidert årsregnskap på årsmøtet. Styreleder er leder av årsmøtet. Dersom styreleder ikke kan delta på årsmøte vil nestleder lede årsmøtet.

§10. Kontingent.

Kontingenten for påfølgende år fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt årskontingent innen regnskapsårets utgang blir automatisk strøket som medlem. Medlemmet kan gjeninntas etter godkjennelse av styret og etter å ha betalt alle forfalte kontingenter pluss eventuelle administrasjonsomkostninger.

--------